Školská rada

Školská rada při Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli je zřízena ke dni 1. 1. 2006 na základě zřizovací listiny Č.j.: KrÚ 22426/2005 OŠMS/41 vydané Radou Pardubického kraje na základě usnesení ze dne 15. 12. 2005.

Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Do školské rady byli ve volbách zvoleni: Ing. Robert Pikna za oprávněné voliče a Mgr. Petra Jaklová za pedagogické pracovníky.

Radou Pardubického kraje byla do školské rady jmenována Anna Rychnovská.

Školská rada (§ 168 odst.1 zákona č.561/2004 Sb.)

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Články

Oznámení

Oznámení

Ve dnech 15.–16. 11. 2017 se konaly na našem gymnáziu volby do Školské rady.

Kandidáti do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky gymnázia

Kandidáti do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky gymnázia

Paní Milena Švábová – dcera 3.P a syn 6.P

Ing. Robert Pikna – dcera 6.P

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít tři členy.

Školská rada

Školská rada

Ve dnech 11. a 12. listopadu se konaly volby do školské rady. V úterý dne 11. listopadu byla jako zástupce pedagogů do této rady jednomyslně zvolena učitelka Mgr. Petra Jaklová. O den později byl zvolen pan Ing. Robert Pikna voliči z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2014

Seznamy kandidátů pro volby do školské rady, které se konají:

- v úterý dne 11. 11. 2014 od 13.30 do 14.00 hodin pro pedagogický sbor

- ve středu dne 12. 11. 2014 od 16.00 do 17.00 hodin pro zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít tři členy.

Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady

Ve dnech 9.-10. 11. 2011 se konaly na gymnáziu volby do Školské rady.

Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Helena Žďárová a za zákonné zástupce žáků a zletilých studentů byl zvolen Ing. Robert Pikna.

Jejich volební období je tři roky.

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít tři členy. Volby se budou konat dne 10. 11. 2011.

Oznámení

Oznámení

Ve dnech 19.-20. 11. 2008 se konaly na gymnáziu volby do Školské rady.

Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Helena Žďárová a za zákonné zástupce žáků a zletilých studentů byl zvolen Ing. Robert Pikna.

Jejich volební období je tři roky.

Seznamy kandidátů pro volby do školské rady
1 2
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum