Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Komise českého jazyka a latinyKomise českého jazyka a latiny

Předměty: český jazyk a literatura, latina

 

Setkání s prožívanou poezií

Setkání s prožívanou poezií

V úterý 25. března 2008 navštívil naše gymnázium Mirek Kovářík, obdivovatel básnické tvorby Václava Hraběte, neúnavný propagátor poezie, básník a recitátor. Ve dvou pořadech představil našim studentům poezii českých a amerických básníků.

24 A PŮL - v dílech autorů, kteří stačili říci vše

(K H. Mácha, Karel Hlaváček, Jiří Wolker, Jiří Orten, Karel Hynek, Václav Hrabě), spoluúčinkuje Radek Bláha

- pro studenty 1.a 2. ročníku, kvinty a sexty

BEAT GENERATION

- svědectví o velké literární revoluci, která prošla světem a má své české představitele (Alen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, Václav Hrabě, Svatava Antošová), osobní zážitky z beatnických produkcí, spoluúčinkuje Radek Bláha

- pro studenty 3. a 4. ročníku, septimy a oktávy

Za předmětovou komisi

Mgr. Ivana Pulgretová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Studenti čtou a píší noviny

Studenti čtou a píší noviny

V pátek 23. listopadu dorazila do naší školy poslední zásilka třiceti výtisků MF DNES. Po šesti týdnech poměrně intenzivní práce s denním tiskem jsme rekapitulovali. Studenti denně četli MF DNES, diskutovali o jednotlivých článcích - jejich tématech, způsobu zpracování i kvalitě. Hodnotili i grafickou stránku novin a výběr fotografií. Společně jsme sledovali pronikání bulvárních zpráv a informací do tzv. seriózního tisku. Mnohokrát jsme se zabývali složitou problematikou novinářské etiky a uvědomovali si nedozírné možnosti médií, a to nejen v tom dobrém slova smyslu, ale také jako prostředku manipulace s veřejným míněním.

Studenti diskutovali (někdy velmi bouřlivě) o třech zadaných tématech, která byla určena ke zpracování a tvorbě vlastních publicistických textů. Nejvíce vyhraněné názory studentů se objevily u 1. tématu, které se týkalo umístění amerického radaru na našem území. Největší nesnáze jim způsobilo téma druhé, ve kterém měli za úkol zvážit, zda uzákonit eutanázii. 3. téma - pohled mladých lidí na naši politickou elitu - zpracovali mnohdy vyzrálejším způsobem, než jaký bychom očekávali od lidí ve věku 16 - 19 let. Během měsíce a půl otiskla MF DNES našim studentům 22 článku, z toho dva byly ohodnoceny jako jedny z nejlepších a jejich autorky obdržely knihu.

Celý projekt přinesl našim studentům, ale i nám - jejich učitelům - hodně radosti a poučení. Jde o velmi zdařilý a prospěšný nápad.

Za předmětovou komisi

Mgr. Ivana Pulgretová

projekty   >>

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Ohlédnutí za uplynulým ročníkem Olympiády v českém jazyce

V předvánočním týdnu proběhne na našem gymnáziu školní kolo nového - 34. ročníku - Olympiády v českém jazyce.

Mimořádných úspěchů v ročníku minulém dosáhl letošní kvintán Tomáš Klejch - zvítězil ve školním kole, okresním kole, v Pardubicích v kole krajském získal třetí místo a odtud postoupil do celostátního - ústředního kola ve Stráži nad Nežárkou.

Finále olympiády probíhalo od 20.6. do 26.6. 2007 v malebných jižních Čechách a Tomáš toto klání zachytil ve svém olympijském deníku. Můžete se zde dočíst, jaké gramatické i slohové úkoly pro soutěžící připravila porota, kam se vydali na celodenní exkurzi, jak Tomášovi chutnala olympijská kuchyně, jaký byl večerní program, který z úkolů se mu zdál nejobtížnější,...

Své deníkové záznamy Tomáš korunuje úctyhodným hrabalovským hodnotícím souvětím - více zde:

Olympijský deník Tomáše Klejcha (formát .pdf)   >>

Za předmětovou komisi

Mgr. Marie Dřímalová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie

V krajském kole Olympiády v českém jazyce obsadil Tomáš Klejch z kvarty 3. místo a postupuje do celostátního kola.

Soutěž se konala v úterý 24. dubna v Pardubicích a podle mínění poroty napsal T. Klejch nejlepší sloh ze všech zúčastněných!

Blahopřejeme a koncem června budeme držet palce ve finále!!!

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Marie Dřímalová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Básníci - literárně-hudební pořad

Ve středu 11. října 2006 se ve školní aule rozezněl kontraalt Věry Nerušilové, herečky Divadla Na Fidlovačce, a sametově zabarvený hlas zpěvačky a kytaristky Marty Němcové-Březinové. Tyto dvě dámy představily studentům septimy, oktávy, 3. a 4. ročníku zhudebněné verše českých básníků, a tak mohli všichni přítomní srovnávat vývoj českého jazyka od Karla Hynka Máchy přes K. J. Erbena, B. Němcovou, F. Hrubína, E. F. Buriana až po J. Kainara. Během jedné hodiny si tak mohli studenti prověřit své znalosti z hodin literatury, zaposlouchat se do veršů našich bardů ve formě blues a sami si některé verše zazpívat.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Ivana Pulgretová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Krajské kolo olympiády v českém jazyce

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce se konalo v Pardubicích 27. dubna 2006. Vendula Nováková z druhého ročníku se v soutěži umístila na třetím místě a stala se tak náhradnicí na postup do celostátní soutěže. Blahopřejeme k velkému úspěchu.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Inka Píchalová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Úspěšná reprezentace našich děvčat na olympiádě v českém jazyce

V okresním kole Olympiády v českém jazyce, která se konala 1. 3. 2006 ve Svitavách a které se účastnilo 20 soutěžících z různých středních škol v okrese, obsadila děvčata z našeho gymnázia dvě místa ze tří postupových. Vendula Nováková z 2. ročníku se umístila jako první, Kateřina Švecová z 3.ročníku skončila na třetím místě. Obě děvčata postupují do krajského kola.

Přejeme jim mnoho úspěchů také v této soutěži.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Inka Píchalová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Beseda s prof. PhDr. Jaroslavou Janáčkovou, CSc.

Dne 14. 12. 2005 se v aule Gymnázia A. Jiráska uskutečnila přednáška spojená s následnou besedou, která svým tématem zapadla do rámce celoročních oslav 150. výročí 1. vydání Babičky Boženy Němcové.

Přivítali jsme vzácného hosta, prof. PhDr. Jaroslavu Janáčkovou, CSc., která přijela do Litomyšle na základě pozvání městské knihovny.

Prof. Janáčková působila desítky let jako profesorka na katedře bohemistiky Univerzity Karlovy. Její celoživotní bohatá publikační činnost byla dovršena zatím poslední knihou s názvem Příběh tajemného psaní s podtitulem O pramenech a genezi Babičky.

Přednáška, které se zúčastnily 2 třídy našeho gymnázia, byla věnována úvahám o obsahu, okolnostech vzniku i aktuálnímu vyznění knihy Babička. Studenti se z velmi zasvěceného a zároveň živého výkladu dozvěděli řadu neformálních informací, zajímavých souvislostí a faktů ze života autorky, skutečné babičky i babičky literární.

Jako velmi zajímavé vyšlo např. srovnání babiččina a Viktorčina osudu. Babička jakoby všechna úskalí a svízele, které před ni život postavil, s moudrým přehledem zvládla, sama vychovala tři děti a začlenila se do stávajícího řádu života, který je reprezentován idylou ratibořického údolí. Zatímco Viktorka se příliš vymkla z dobových zvyklostí, jejím údělem se stalo tragické pomatení smyslů a bezduché bloudění spořádaným údolíčkem.

Jako příjemné osvěžení zapůsobila úvaha, jakým způsobem by dnes látku o babičce ztvárnil jeden z nejčtenějších moderních autorů Stephen King - z hlediska současných čtenářských priorit by se do centra pozornosti dostala nejspíše epizoda o bláznivé Viktorce.

 

Za předmětovou komisi

Marie Burešová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Český jazyk

Ve školním roce 2005 - 2006 pracuje předmětová komise českého jazyka a literatury ve složení pěti žen, vyučujících českého jazyka a literatury. Komise se schází jednou měsíčně a řeší úkoly spojené s výukou předmětu i s prezentací školy.

Patří sem:

Při jednáních předmětové komise často diskutujeme o tom, jak probudit větší zájem žáků o kulturní dění a literaturu. Navštěvujeme s nimi proto výstavy i kulturní akce ve městě. Pravidelně spolupracujeme s Městskou knihovnou v Litomyšli, a sice tak, že na začátku studia na našem gymnáziu se žáci během společné návštěvy seznamují s činností knihovny a mají možnost se stát jejími členy. V průběhu studia jsou seznamováni s jednotlivými akcemi knihovny, kterých se mohou účastnit.

Praha

K rozšíření zájmu žáků o divadelní umění přispěly v minulých letech společné návštěvy divadelních představení v Hradci Králové a v Brně. V těchto aktivitách bychom rády pokračovaly, v současné době domlouváme termíny návštěv divadelního představení brněnského Divadla Husa na provázku.

K činnostem, které bychom chtěly zintenzivnit, patří besedy s významnými osobnostmi literárního nebo kulturního světa ( V minulých letech to byla např. beseda s M.Vieweghem a Vl.Justem.).

V neposlední řadě se také podílíme na organizaci vystoupení malých divadelních souborů ve škole. ( Divadélko K.Čapka nebo ostravská scéna, vedená absolventem školy J.Novákem - Wajdou )

Hodně pozornosti věnujeme také přípravě literárních exkurzí, které se u žáků setkávají s velkým nadšením. Máme vypracovaný návrh exkurzí pro jednotlivé ročníky, který si vyučující mohou samozřejmě upravit podle svých potřeb. Návrhy tras vypadají asi takto:

Členky komise samozřejmě pamatují na další sebevzdělávání. Účastní se seminářů zaměřených na problematiku výuky českého jazyka a literatury (aktuálně např. nový typ maturity) nebo společně navštěvují besedy s literáty, v poslední době to byla např. beseda se spisovatelkou Legátovou.

Z výše uvedeného vyplývá, že činnost komise je pestrá, přesto těžiště naší práce zůstává v pedagogické práci, v kvalitní přípravě žáků na maturitu a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

 

Za předmětovou komisi

Inka Píchalová

<<   zpět  -  Předmětové komise

 

Latina

Latinský jazyk - lingua Latina - se na našem gymnáziu vyučuje jako volitelný předmět v sextě a ve 2. ročníku. Týdenní dotace činí 2 hodiny.

Studenti si osvojují základy latinské gramatiky, těžiště výuky je v morfologii a lexiku. Cílem základního kursu latiny je, aby na tyto elementární znalosti mohli navázat po absolvování gymnázia při studiu různých vysokoškolských oborů, jejichž terminologie má základ v latině, především při studiu medicíny, farmacie, historie, práva, filologie a dalších.

K oživení výuky slouží latinské písně, nápisy, známé citáty, živá slova, příběhy z mytologie, termíny z lékařského a právnického názvosloví, vyhledávání typologických shod s moderními jazyky.

Jednotlivé lekce doplňuje četba a překlad souvislých latinských textů, zpočátku jednodušších, později se studenti setkávají i s autentickými texty latinsky psané literatury. Tento materiál rozšiřuje vedle jazykových znalostí také kulturní rozhled studentů.

 

Za předmětovou komisi

Mgr. Marie Dřímalová

<<   zpět  -  Předmětové komise

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 v 15:30
sobota - 21. květen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl