\n"); echo("\n\n"); ?> Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Výuka a soutěžeVýuka a soutěže

Francouzský jazyk se na našem gymnáziu studuje jako druhý cizí jazyk. Studenti osmiletého cyklu začínají francouzštinu studovat v kvartě a studenti čtyřletého gymnázia v prvním ročníku. Pro oba cykly je stanovena tříhodinová týdenní dotace. V septimě a ve třetím ročníku si mohou v rámci seminářů zvolit dvouhodinovou "Konverzaci ve francouzském jazyce.". Opouštíme metodu "On y va!" a od školního roku 2004/05 pracujeme podle francouzské metody Café Crème. Je určena studentům středních a jazykových škol a dospělým začátečníkům, rozvíjí všeobecné i jazykové komunikativní schopnosti. Důraz je kladen na aktivní přístup ke studiu a tomu odpovídá i výběr autentických dokumentů i přiměřené delší texty s následnými aktivitami na čtení s porozuměním a dalšími cvičeními. Umožňuje zvládnout dovednosti pro zkoušku DELF 1. stupně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

V hodinách využíváme články z francouzského denního tisku, pracujeme s krátkými filmy, poslechovými cvičeními a dalším doplňkovým materiálem. Studenti se učí nejenom jazyku, ale seznamují se i s francouzskou kulturou a civilizací. S těmi, kteří mají o francouzštinu hlubší zájem, připravujeme kulturní vystoupení ve francouzštině, a to i pro veřejnost. Hledáme příležitosti, aby naši studenti mohli své znalosti alespoň jedenkrát ve školním roce uplatnit v praxi. V loňském roce to byla např. beseda s přední francouzskou klavíristkou Muriel Bérard. Záleží jenom na studentech, zda tyto možnosti využijí.

Naši studenti se účastní národní soutěže "Konverzační soutěž ve francouzském jazyce" i mezinárodních soutěží: "Des mots voir", "Concours scolaire Francophonie". Největších úspěchů dosáhli v Konverzační soutěži ve francouzském jazyce, kde za posledních pět let získali dvě první místa v krajském kole a dvakrát účast v celostátním kole. I pro letošní školní rok jim přejeme: "Bon courage!"

 

Konverzační soutěž

V úterý 21. 3. se v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo soutěže Konverzace ve francouzském jazyce. Výrazného úspěchu dosáhli studenti osmiletého gymnázia v kategorii B2 - pokročilí, kde se Eva Hroudná ze septimy umístila na druhém místě a zároveň se tak stala náhradnicí pro celostátní kolo a Sandra Faltysová, rovněž ze septimy, obsadila 4. místo.

 

<<   zpět  -  Předmětová komise Fj

<<   zpět  -  Předmětové komise

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 000 13:30
neděle - 2. říjen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl