\n"); echo("\n\n"); ?> Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Školská radaŠkolská rada

Školská rada při Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli je zřízena ke dni 1. 1. 2006 na základě zřizovací listiny Č.j.: KrÚ 22426/2005 OŠMS/41 vydané Radou Pardubického kraje na základě usnesení ze dne 15. 12. 2005.

Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Do školské rady byli ve volbách zvoleni: RNDr. Vladimír Klusoň za oprávněné voliče a Hana Flídrová za pedagogické pracovníky.

Radou Pardubického kraje byla do školské rady jmenována Anna Rychnovská.

 

Školská rada (§ 168 odst.1 zákona č.561/2004 Sb.)

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Školní rok 2007/2008

Dne 27. srpna 2007 proběhlo 1. zasedání školské rady ve školním roce 2007/2008 s následujícím programem :

 1. Připomínky k ŠVP pro nižší gymnázium.
 2. Schválení školního řádu.
 3. Schválení klasifikačního řádu.
 4. Paní ředitelka seznámila členy školské rady s plány přednášek a ostatních aktivit ve školním roce 2007-2008.
 5. Paní ředitelka informovala o havarijním stavu topných těles ve škole. Při montáži regulačních ventilů o prázdninách musela být některá topná tělesa odmontována. Situace se řeší ve spolupráci se zřizovatelem.
 6. Členové školské rady si prohlédli zrekonstruované učebny fyziky a učebnu německého jazyka vybavenou počítači, která bude využívána vyučujícímivšech jazyků.

 

Dne 9. října 2007 proběhlo 2. zasedání školské rady s následujícím programem :

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy.
 2. H. Flídrová seznámila členy škoslké rady s dokumentem Vlastní hodnocení školy za období 2005-2007.
 3. H. Flídrová informovala členy školské rady o výměně všech topných těles ve škole na konci měsíce září.

RNDr. Vladimír Klusoň
předseda školské rady

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 000 13:30
pondělí - 27. červen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl