\n"); echo("\n\n"); ?> Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Aktuality Kontakty Školní rok Školská rada Studentský parlament OPS Fotogalerie Dokumenty Mapa

 

 

Přijímací řízeníPřijímací řízení

Přijímání žáků ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Ke vzdělávání do čtyřletého studia na gymnáziu lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia se přijímají žáci, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.

Povinností uchazeče je při přijímacím řízení splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.

 

Pro školní rok 2008/2009 bude přijato do 1. ročníku čtyřletého studia celkem 30 žáků (29 žáků, 1 místo bude ponecháno na odvolání).

  1. Žáci s průměrným prospěchem 1,05 včetně (bez chování, součet průměrů za poslední dvě klasifikační období, tj. II. pololetí z osmé třídy a I. pololetí z deváté třídy, dělený 2),nebo žáci s vyznamenáním, kteří se v 8. nebo 9. třídě umístili do 3. místa v okresním kole olympiády, budou v rámci přijímacího řízení přijati bez přijímacích zkoušek.

  2. V případě, že by počet takových uchazečů, kteří splnili podmínku pro přijetí bez přijímací zkoušky podle bodu 1., činil 20 a více, byli by bez přijímacích zkoušek přijati žáci do průměrného prospěchu 1,00 (bez chování, součet průměrů za poslední dvě klasifikační období, tj. II. pololetí z osmé třídy a I. pololetí z deváté třídy, dělený 2), nebo žáci s vyznamenáním, kteří se v 8. nebo 9. třídě umístili v okresním kole olympiády do 3. místa, a jedno místo se ponechá na odvolání.

Ostatní žáci (uchazeči) budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

 

Pro školní rok 2008/2009 bude přijato do 1. ročníku osmiletého studia celkem 30 žáků (29 žáků, 1 místo bude ponecháno na odvolání).

Žáci do průměrného prospěchu 1,00 (bez chování, součet průměrů za poslední dvě klasifikační období, tj. II. pololetí ze čtvrté třídy a I. pololetí z páté třídy, dělený 2) budou v rámci přijímacího řízení přijati bez přijímacích zkoušek.

Ostatní žáci (uchazeči) budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

 

Písemné přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Hodnocení prospěchu odpovídá bodovému ohodnocení průměrného prospěchu žáka za poslední dvě klasifikační období předchozího vzdělávání.

 

Termín konání prvního kola přijímacích zkoušek je 21. 4. 2008.

 

Ukázky přijímacích zkoušek   >>

 

Hodnocení přijímacích zkoušek:

kriterium maximum (body)
písemná zkouška z českého jazyka    40
písemná zkouška z matematiky    40
hodnocení prospěchu ze ZŠ    20
výstupní hodnocení žáka ze ZŠ    0
celkem  100

 

Pořadí žáků se stanoví podle počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů se přihlíží k těmto pomocným kriteriím v tomto pořadí:
           součet bodů z písemných zkoušek
           počet bodů z písemné zkoušky z matematiky
           výstupní hodnocení žáka ze základní školy

 

stránka byla aktualizována 23. 8. 2008 000 13:30
neděle - 2. říjen
© 2005 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl