Projekty EU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

V letošním roce naše gymnázium získalo finanční prostředky od EU. Projekt Šablony do škol II byl podpořen částkou 831 655,00 Kč.

Projekt je zaměřen na tyto aktivity:

• zapojení ICT technika do výuky v SŠ,

• využití ICT ve vzdělávání v SŠ - 64 hodin/64 týdnů,

• doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem,

• projektový den ve škole,

• projektový den mimo školu.

Projekty EU

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje (projekt I-KAP)

Gymnázium A. Jiráska v Litomyšli je zapojeno do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2, která nese název Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Naše gymnázium spolupracuje s II. a III. ZŠ v Litomyšli a se ZŠ Dolní Újezd. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

Plakát ke stažení

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Vzdělávání na Gymnáziu Litomyšl

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008001

Výše schválené podpory: 568 557,-- Kč.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Škola si vybrala z tohoto projektu tři aktivity a to:

1. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů.

2. Zapojení ICT technika do výuky na SŠ.

3. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu: Zdokonalování jazykových a dalších dovedností pedagogických pracovníků na Gymnáziu v Litomyšli

Výše schválené podpory : 2 392 545,34 Kč

V monitorovacím období probíhaly kurzy pro vyučující anglického jazyka a také jazykové kurzy pro vyučující základů společenských věd, geografie, historie, estetické výchovy a přírodních věd.

Také proběhl seminář v oblasti komunikace a etikety.

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Věda jako zábava

Výše schválené podpory : 1 766 391,16 Kč

Odkaz: Album mraků

Katalog prací projektu Věda jako zábava

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu: Moderní a efektivní středoškolský pedagog

Výše schválené podpory : 2 483 440,00 Kč

Partner projektu: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 26, Hradec Králové 500 03

Odkaz: http://moderni-pedagog.glit.cz

Nabídka odborných seminářů pro středoškolské pedagogy

Pořadatel: Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl ve spolupráci s UHK Hradec Králové

Gymnázium A. Jiráska nabízí v roce 2013 tři vzdělávací bloky zaměřené na moderní pedagogické metody, eLearning a jazykovou výuku. Výuka ve všech vzdělávacích blocích probíhá formou prezenční a formou řízeného samostudia.

Vzdělávací blok 1 – Efektivní formy výuky pedagogů na středních školách (sylabus) je zaměřený na nové tendence ve školství v posledních dvaceti letech. Těžištěm tohoto vzdělávacího bloku jsou metody, techniky a formy aktivního učení, které umožňují všestranný rozvoj osobnosti, zaměřují se na kooperaci, připravují žáka na život a oživují vyučování. Pomáhají také naplňovat klíčové kompetence a orientaci na novou podobu vzdělávacího kurikula v zemích Evropské unie, které se orientuje na celoživotní vzdělávání a je založeno na čtyřech pilířích: Učit se poznávat, Učit se jednat, Učit se žít společně a Učit se být.

Vzdělávací blok 2 – eLearning ve vzdělávání na středních školách (sylabus) je zaměřený na využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Pro studující je připraven eLearningový kurz jako praktická ukázka využití elektronického studijního textu, úlohy tutora jako spojovacího článku mezi studujícími a vzdělávací institucí, komunikace v eLearningovém kurzu a nástrojů, které jsou v eLearningových kurzech používány k hodnocení znalostí a dovedností studujících.

Vzdělávací blok 3 – Jazyková výuka pedagogů středních škol (sylabus) je zaměřený na systemizaci tradičních a moderních přístupů k výuce angličtiny jako cizího jazyka a na vyhodnocování jejich praktického potenciálu ve světle současných znalostí o studiu jazyků. Hlavním cílem tohoto vzdělávacího bloku je integrace moderních technik a strategií ve výuce cizích jazyků. Tento vzdělávací blok má dvě části – eLearningovou a prezenční. V eLearningové části se studující seznámí s eLearningovým kurzem vytvořeným pro výuku anglického jazyka. Prezenční část slouží k aplikaci a poznání moderních přístupů uplatňovaných ve výuce tohoto jazyka.

 

Od 1. 4. 2012 Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl zahájilo EU projekt s finanční podporou z OP VK v oblasti podpory 1.5 – unit costs, který je podpořený částkou 1 138 614,00 Kč.

Škola se zapojila do níže uvedených klíčových aktivit:

• Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

• Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol.

• Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.

• Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí.

 

Projekt podporovaný OPVK „Zdokonalování jazykových a dalších dovedností pedagogických pracovníků“ na Gymnáziu v Litomyšli“ v současné době pokračuje výukou anglického jazyka pro vybrané vyučující přírodních věd, historie, společenských věd, geografie a estetické výchovy. Do této výuky je zapojeno dvanáct pedagogů Gymnázia Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl.

Znalosti získané výukou anglického jazyka by měli vyučující využívat při výměnných studijních pobytech našich žáků nebo při projektu Comenius, kdy pro hostující žáky a pedagogy budeme připravovat ukázkové hodiny na naší škole.

V monitorovacím období probíhaly kurzy pro vyučující anglického jazyka a také jazykové kurzy pro vyučující základů společenských věd, geografie, historie, estetické výchovy a přírodních věd.

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Učíme digitálně

Kupní smlouva ke stažení

C15861 - vítězná nabíádka

C15861 - zápis o posouzení a hodnocení nabídek

C15861 - podepsaný list zápisu

 

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

1. Řízení projektu,

2. Podpora polytechnického vzdělávání,

3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,

4. Rozvoj kariérového poradenství,

5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,

6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,

7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

Plakát ke stažení

 

Projekty EU

Název projektu: Jazyky zábavně

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013426

Realizujeme projekt Jazyky zábavně. Cílem projektu je zkvalitnění zájmového/neformálního jazykového vzdělávání v kombinaci s prací s digitálními technologiemi. Tohoto cíle dosáhneme prostřednictvím:

1) Pořízení nového zařízení a vybavení vhodného pro výuku cizích jazyků

2) Vzájemnou spoluprací pedagogických pracovníků

3) Navázáním spolupráce v území

4) Zkvalitněním práce se žáky se SVP

5) Rozšířením nabídky zájmového/neformálního jazykového vzdělávání pro žáky školy a spolupracujících škol

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Realizace od 1.7.2020 – 30.9.2021.