Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Školní psycholog (mpsv.cz)

Školní psycholog

Mgr. Vlasta Tvrdíková

Konzultační hodiny

středa od 14 do 16 hodin

Místnost

studovna

Termíny 2023

4. 10.

18. 10.

1. 11.

15. 11.

29. 11.

13. 12.

případně na základě individuální domluvy

E-mail

tvrdikova@glit.cz

Telefonní kontakt

+420 608 252 859