Školská rada při Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli je zřízena ke dni 1. 1. 2006 na základě zřizovací listiny Č.j.: KrÚ 22426/2005 OŠMS/41 vydané Radou Pardubického kraje na základě usnesení ze dne 15. 12. 2005.

Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školská rada ve školním roce 2020/2021

 

Zástupci zvolení za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

  • Mgr. Dušan Simonides – předseda školské rady

Zástupci zvolení za pedagogické pracovníky školy:

  • Mgr. Petra Jaklová

Zástupci jmenovaní Radou Pardubického kraje:

  • Ing. A Mgr. Vlasta Pemlová

 

Mandát členů školské rady našeho gymnázia trvá do prosince 2020.